Публічна оферта договору про надання послуг

Прочитайте текст даної оферти і якщо Вам не зрозуміло будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам  уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном +38044)48306807,  чи написавши електронний лист за адресою: office@politekhmed.ua.

ДЕРЖАВНЕ УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ПОЛІТЕХМЕД”, в особі Генерального директора Картавцева Ростислава Леонідовича, діючого на підставі Статуту, код за ЄДРПОУ: 14282255 (надалі – «Виконавець») адресує цю Публічну оферту (пропозицію) (надалі – «Оферта») укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник»), разом іменовані «Сторони», а  кожна окрема «Сторона» на умовах і в порядку, передбачених цим Договором.

Даний Договір є публічний відповідно до ст.ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх ЗАМОВНИКІВ, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти ЗАМОВНИКОМ, для чого ВИКОНАВЕЦЬ публікує цей Договір про таке:

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ МАЮТЬ НАСТУПНЕ ЗНАЧЕННЯ:

Публічна оферта – публічна пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця  https://politekhmed.ua/, адресована невизначеному колу Замовників, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України (надалі – «ЦКУ»), укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на визначених умовах.

Публічний договір – договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах оферти з моменту Акцепту Замовником її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Оферти Договору, шляхом передоплати замовлених Послуг, та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті.

Замовник – будь-яка особа, яка акцептувала умови цього Договору з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої нею юридичної особи, та яка користується Послугами Виконавця.

Виконавець ДЕРЖАВНЕ УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ПОЛІТЕХМЕД”, код за ЄДРПОУ: 14282255, місцезнаходження юридичної особи – 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 10.

Сайт Виконавця (надалі – «Сайт») – офіційна веб-сторінка Виконавця в локальній мережі та в мережі Інтернет, за адресою https://politekhmed.ua/, яка є одним з основних джерел інформування Виконавця та Клієнтів.

Сервіси сайту – функціональні можливості сайту, призначені для використання Замовниками.

Інформаційно-консультаційні послуги (продукти) (надалі – «Послуги», «Продукти») – комплекс інформаційно-консультаційних послуг (послуги з надання доступу до електронної системи для пошуку відомостей у Класифікаторі медичних виробів НК 024:2019), що пропонуються та/або реалізовуються Замовникові Виконавцем. Порядок та умови надання послуг Виконавцем Замовникам визначаються цим Договором та умовами, вказаними на сторінці відповідної Послуги (Продукту) Виконавця – на https://politekhmed.ua/ Інформація щодо вартості Послуг Виконавця, розміщена на сайті Виконавця та/або оголошена під час консультації щодо Послуги (Продукту).

Замовлення – Послуга або список Послуг з переліку, розміщеного на Сайті, які Замовник обрав або планує обрати в майбутньому та оформлене за допомогою Сайту, в порядку, встановленим цим Договором.

Попередня оплата – оплата грошових коштів за Послугу, яка проводиться Замовником після оформлення Замовлення і є підтвердженням повної і беззаперечної згоди Замовника укласти Договір.

Реєстраційна форма – документ, який оформляється самостійно Замовником і є невід’ємною частиною даного Договору.

Обов’язковими реквізитами Реєстраційної форми є:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • адреса електронної пошти;
  • контактні номери телефонів;

Замовник несе повну відповідальність за зміст і достовірність даних, зазначених у Реєстраційній формі.

Розповсюдження (завантаження) – форма доступу Замовника до контенту Послуги (Продукту), в процесі чого здійснюється створення копії Послуги (Продукту) в електронній (цифрові формі) із збереженням в пам’яті пристрою Замовника та/або без такого збереження.

Пристрій – це електронна обчислювальна машина (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує по принципу ЕОМ, здатне здійснювати зберігання, обробку та розповсюдження звуку та зображення, як стаціонарне, так й портативний (включаючи, але не обмежуючись наступними: мобільні телефони, смартфони, ноутбуки, КПК та інші).

Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, визначаються згідно з тлумаченням, сформованим в мережі Інтернет, звичаєм ділового обороту і чинним законодавством України.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 ЦКУ та його умови є однакові для усіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір.

1.2. Даний Договір, у відповідності до 628 ЦКУ є змішаним договором, тобто таким, в якому містяться елементи різних договорів: публічного договору, договору приєднання, договору надання інформаційно-консультаційних послуг тощо.

1.3. Даний Договір, у відповідності до ст. 634 ЦКУ є договором приєднання, умови якого встановлені Виконавцем та який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому та без застережень, крім випадків прямо передбачених законом.

1.4. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного Договору, і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом Договору, Виконавець пропонує Вам відмовитися від користування Послуг (Продуктів) Виконавця.

1.5. Договір, укладений з Виконавцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 ЦКУ і є рівноважним договору, підписаному Сторонами та вважається таким, що Замовник ознайомився і згоден з умовами цієї Оферти. Цей Договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цьому Договорі.

1.6. Умови цієї Оферти не застосовуються, якщо між Сторонами укладений інший двосторонній договір, та його норми є чинними на час надання Послуг (Продуктів).

1.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цієї Оферти відповідно до її умов.

1.8. Всі умови Договору, що передбачені цією Офертою, є обов’язковими для Сторін.

1.9. Чинна редакція положень Договору, які передбачено цією Офертою, міститься за посиланням https://politekhmed.ua/. Виконавець залишає за собою право змінювати чи доповнювати положення Договору, що передбачені цією Офертою, в будь-який момент без попереднього чи наступного повідомлення Замовника про це. Замовник самостійно відстежує зміни до положень Договору, які передбачено цією Офертою, і знайомиться з їх чинною редакцією. Продовження користування послугами після внесення Замовником змін чи доповнень до положень Договору, що передбачені цією Офертою, означає прийняття та згоду Замовника з такими змінами чи доповненнями.

1.10. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, носять довідковий характер. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються виконання Послуги (Продукту), перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до Виконавця або відправити запит на адресу електронної пошти office@politekhmed.ua.

ІІ. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Ця оферта, у випадку прийняття її Замовником, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник, з моменту Акцепту останнім умов Договору, що передбачені цією Офертою, разом з умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків.

2.2. Для того, щоб прийняти цю Оферту і укласти Договір, Замовник повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання Договору на умовах, викладених в Оферті.

2.3. Пропозиція є повно й беззастережно прийнятою (акцептованою), а договір є укладеним з моменту оплати Замовником Послуг (Продуктів) Виконавця, та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті, в залежності від того, яка подія настала першою. В такому разі, додаткове підписання Договору з боку Замовника не потребується. При цьому натискання Замовником кнопки «Зареєструватися» означає повну та беззастережну згоду Замовника з положеннями Договору, що передбачені цією Офертою (акцепт оферти). У випадку незгоди з умовами Договору, що передбачені цією Офертою, або з її окремими положеннями Замовник зобов’язується припинити перегляд та будь-яке використання Послуг (Продуктів) Виконавця.

2.4. Факт оплати замовлених Послуг та/або здійснення дій по реєстрації на сайті, з метою акцепту даної Оферти, зокрема, але не виключно, означає, що Замовник ознайомлений з положеннями Договору та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

2.5. Акцептуючи Оферту, Замовник автоматично погоджується з повним і беззаперечним прийняттям умов Прейскуранта і всіх додатків, у випадку наявності таких додатків, які є невід’ємною частиною цього Договору.

ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати послуги з надання доступу до електронної системи для пошуку відомостей у Класифікаторі медичних виробів НК 024:2019, в тому числі, які містять об’єкти інтелектуальної власності Виконавця (авторські права на твори, знаки для товарів і послуг, ноу-хау, комерційні таємниці, дизайн, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування тощо), а Замовник зобов’язується своєчасно оплатити та прийняти такі послуги.

3.2. Жодних претензій за результативністю застосування Замовником знань та навичок, які було отримано в результаті отримання Послуг (Продуктів), не може бути пред’явлено на адресу Виконавця. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, які було отримано у результаті використання цих знань та навичок, цілком та повністю покладається на Замовника.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надавати Послуги (Продукти) Замовнику відповідно до обраного ним тарифного плану, в порядку і строки, передбачені умовами тарифного плану. Виконавець має право залучати для надання Послуг (Продуктів) найманих працівників та/або субвиконавців (субпідрядників), та/або повірених, та/або інших уповноважених осіб Виконавця. При цьому Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за належну якість надання Послуг, такими найманими працівниками та/або субвиконавцями (субпідрядниками), та/або повіреними, та/або іншими уповноваженими особами Виконавця

4.1.2. Надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг (Продуктів) Виконавцем.

4.1.3. На прохання Замовника роз’яснити йому зміст цього Договору та будь-якої з його умов.

4.1.4. Не допускати розголошення персональних даних Замовника, а також іншої інформації, яка стосується особистих даних Замовника і стала відома Виконавцю в зв’язку з виконанням цього Договору.

4.1.5. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Вимагати від Замовника сплати вартості обраних Послуг (Продуктів) відповідно до умов Договору.

4.2.2. Вимагати від Замовника дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.

4.2.3. Відмовити у наданні Послуг (Продуктів) або відмовитись від Договору у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, грубого або систематичного (більш ніж 2 рази) порушення правил поведінки, або порушення громадського порядку Замовником. При цьому вартість сплачених послуг не повертаються Замовнику і є штрафом за порушення умов цього Договору.

4.2.4. На власний розсуд відмовити Замовнику в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг (Продуктів).

4.2.5 Вимагати від Замовника відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Виконавця, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Замовника.

4.2.6. Розвивати (розширювати) комплекс Послуг (Продуктів).

4.2.7. Обробляти персональні дані Замовника під час укладення та виконання Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на підставі угоди Замовника під час акцептування Публічної оферти. Виконавець має право використовувати дані Замовника, надані останнім, будь-яким способом, що не суперечить чинному законодавству України

4.2.8. Відмовити в обслуговуванні Замовника в разі повернення Попередньої оплати в порядку і на умовах, передбачених Договором.

4.2.9. Залучати третіх осіб до надання Послуг (Продуктів) Замовнику, без узгодження таких дій Виконавця з Замовником.

4.2.10. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти, Прейскурант (тарифи на Послуги) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 3 робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовникові регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет їх змін та/або доповнень. Продовження використання Сайту Замовником після внесення Виконавцем змін та/або доповнень до Оферти означає безумовне і повне прийняття і згоду Замовника з такими змінами і доповненнями.

4.2.11. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, Заходів, тощо.

4.2.12. Виконавець має право консультувати Замовника під час оформлення/ підтвердження/оплати Послуг, у тому числі самостійно зв’язуватися з Замовником за вказаною Замовником при реєстрації на Сайті адресою електронної пошти/номером телефону.

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. Здійснювати своєчасну та повну оплату наданої Послуги (Продукту) на користь Виконавця, в порядку та на умовах, визначених на сайті https://politekhmed.ua/,  або адміністрацією Виконавця.

4.3.2. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.

4.3.3. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе.

4.3.4. Замовник надає згоду на отримання інформаційних розсилок від Виконавця.

4.3.11. Утримуватися в процесі навчання від дій, які:

4.3.11.1. Принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, , в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або у інший спосіб, що має публічний характер.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Самостійно вибирати цікаві для нього Продукти (Послуги).

4.4.2. Отримати Послуги (Продукти) Виконавця в порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором.

4.4.3. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг (Продуктів).

4.4.4. Отримувати від Виконавця роз’яснення про зміст цього Договору та будь-якої з його умов.

4.4.5. Вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку Виконавця та його представників.

4.4.6. Замовляти додаткові Послуги (Продукти), що підлягають додатковій оплаті.

4.4.7. Вимагати від Виконавця дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.

4.4.8. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Виконавця, яка не вважається Виконавцем конфіденційною.

V. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ (ПРОДУКТІВ)

5.1. Замовником послуг і стороною цього Договору можуть бути тільки фізичні особи, що досягли вісімнадцяти років. Заповнення заявки на Сайті та оплатою послуг є фактом підтвердження, що Замовник є повнолітньою особою і має повну дієздатність.

5.2. Перелік, назва і зміст Послуг (Продуктів), визначаються на відповідних веб-сторінках Сайту https://politekhmed.ua/ .

5.3. Виконавець надає Замовнику послуги шляхом надання доступу до електронної системи для пошуку відомостей у Класифікаторі медичних виробів НК 024:2019, а Замовник зобов’язується отримувати надані йому послуги і оплачувати їх на умовах, визначених цим Договором.

5.4. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови, порядок надання та отримання Послуги (Продуктів) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовникові регулярно перевіряти умови, порядок надання та отримання Послуги (Продуктів) на предмет їх змін та/ або доповнень.

5.6. Інформація про конкретні Послуги (Продукти) та/або зміст конкретних Послуг (Продуктів), інформація про умови надання доступу до Послуг (Продуктів), специфікація вимог для доступу до Послуги (Продукту), інші відомості або вимоги, які повинні та/або можуть бути повідомлені Замовнику відповідно до цього Договору або вимог законодавства, вважаються повідомленими Замовнику належним чином, якщо виконана хоча б одна з наступних умов:

5.6.1. Опубліковані на Сайті Виконавця.

5.6.1.. Доведені до відома Замовника іншими способами, доступними Виконавцю, в тому числі через засоби масової інформації (рекламу).

5.7. Будь-яка підписка/відмова від конкретних послуг Замовником має рівнозначну юридичну силу, якби Сторони уклали відповідну додаткову угоду в письмовій формі на паперовому носії.

VІ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Послуг за цією Офертою/Договором визначається відповідно до діючих тарифних планів та/або інших умов оплати, які публікуються за адресами в домені http://lib.politekhmed.ua/auth/login . Ціни на Послуги вказуються в національній валюті України.

6.2. Послуги (Продукти), інформація про які розміщена на Сайті Виконавця, надаються Замовникові за умови 100 % передоплати, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.3. Оплачені, але невикористані у встановлені терміни Послуги (Продукти), вважаються наданими та вартість їх не повертається.

6.4. У разі несплати послуг Замовником в порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов’язання з надання Замовнику Послуг (Продуктів).

6.5. Вартість послуг по Договору може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення нових тарифів на сайті. При цьому заброньовані та оплачені Замовником Послуги, надаються за тарифами які діяли на момент такого бронювання.

6.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

VІІ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

7.1. Беручи до уваги те, що при укладанні цього Договору Сторонам стають відомі персональні дані (далі – «ПД») фізичних осіб, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» фізичні особи, підписуючи даний договір:

  • підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання та поширення персональних даних (далі по тексту БПД) Сторін даного Договору;
  • підтверджують що проінформовані про свої права (згідно Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору ПД.
  • повністю розуміють, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, що використовуються для ідентифікації представників Сторін і погоджується з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) у Сторін для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для реалізації ділових відносин між Сторонами.

7.2. Персональні дані Замовника зберігаються і обробляються Виконавцем в порядку, передбаченому цим Договором, протягом усього терміну дії Договору та протягом 3 (трьох) років з моменту його розірвання.

7.3. Сайт використовує файли «cookie» та інші технології, щоб здійснювати контроль за використанням послуг Виконавця. Ці дані необхідні для оптимізації технічної роботи Сайту і підвищення якості надання послуг. На Сайті автоматично записуються відомості (включаючи URL, IP-адреса, тип браузера, мова, дата і час запиту) про кожного відвідувача Сайту, а також факти використання програмного забезпечення вебінару. Компанія може об’єднувати Персональні дані, отримані від Замовника, з відомостями (в тому числі демографічними, географічними, освітніми, трудовими, інформацію про кількість візитів на Сайт, загальний час перебування на Сайті), отриманими з інших сервісів на веб-сайтах Виконавця або з незалежних джерел, щоб поліпшити якість надання послуг. Замовник може відмовитися від надання персональних даних при відвідуванні Сайту або відключити файли «cookie», але в цьому випадку не всі функції і сервіси в складі Сайту можуть працювати правильно.

7.4. Передбачені цим Договором умови конфіденційності поширюються на всю інформацію, яку Виконавець може отримати про Замовника під час перебування останнього на Сайті і використання Сайту. Виконавець вважає інформацію про факти використання Послуг (Продуктів) Замовником, так само як і зміст Контенту Заходу конфіденційною інформацією.

7.5. Не є конфіденційною інформація, публічно розкрита Сторонами в ході виконання цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми особами з джерел, до яких є вільний доступ будь-яким особам.

7.6. Виконавець вживає всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Замовників від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення, в тому числі:

  • забезпечує постійну внутрішню перевірку процесів збору, зберігання і обробки даних і забезпечення безпеки;
  • забезпечує фізичну безпеку даних, запобігаючи неправомірний доступ до технічних систем, які забезпечують роботу Сайту, в яких Виконавець зберігає персональні дані;
  • надає доступ до персональних даних лише тим співробітникам Виконавця або уповноваженим особам, яким ця інформація необхідна для виконання обов’язків, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг Замовникові, а також експлуатації, розробки і поліпшення Сайту. Такі особи пов’язані з Виконавцем зобов’язаннями щодо дотримання конфіденційності;
  • Виконавець обробляє персональні дані, в тому числі, що передаються в сеансах реєстрації/авторизації на Сайті і сесіях використання інших сервісів Сайту на серверах провайдерів послуг зв’язку, що діють відповідно до законодавства України та інших країн.

7.7. Виконавець ніколи не вимагає надання Замовником будь-якого номера платіжної карти або пін-коду для кредитних або інших грошових карт. У разі появи таких запитів (на Сайті або у вигляді електронних повідомлень), Користувачеві слід негайно припинити використання Сайту і повідомити про це на контактні адреси Виконавця, зазначені в цьому Договорі.

VІІІ. ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

8.1. Матеріали, графіка, дизайн, програмне забезпечення, які містяться на Сайті, є власністю Виконавця і захищені авторським правом.

8.2. Сторони прийшли до беззастережної згоди, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання тощо) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв’язку з одержанням ним Послуг (Продуктів) за цим Договором, в повному обсязі належать Виконавцю та/або іншим правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.

8.3. Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.

8.4. Послуги (Продукти) надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати контент Послуг третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Виконавця.

ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

9.2. Виконавець докладає всіх розумних зусиль для того, щоб вся інформація на Сайті була точною, достовірною та актуальною. Виконавець не гарантує точність і актуальність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті в кожен момент часу, і не приймає претензій щодо будь-яких збоїв і неточностей, а також будь-якого збитку, що є наслідком даних збоїв і неточностей.

9.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовниками і третіми особами за часткове або повне невиконання ним зобов’язань, пов’язане з непереборною силою, тобто будь-якими надзвичайними і невідворотними обставинами, що не підлягають контролю Виконавця. До таких обставин, зокрема, можуть бути віднесені будь-які стихійні лиха, природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; порушень громадського порядку; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Виконавця; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені Виконавцем, в тому числі вихід з ладу серверного обладнання (з вини організації, що надає послуги хостингу або інших осіб), збоїв в телекомунікаційних або енергетичних мережах, неправомірні дії третіх осіб, наслідки дії шкідливих програм і т.п

9.4. Замовник розуміє і приймає умови, згідно з яким порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Замовнику послуг.

9.5. Замовник несе матеріальну відповідальність за псування устаткування та іншого майна Виконавця, за винятком природного зносу обладнання або майна. У разі пошкодження чи іншої псування наданого йому майна, в тому числі обладнання, Замовник відшкодовує заподіяну Виконавцю збитки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику відповідної вимоги.

9.6. У разі неотримання Замовником послуг не по прямій вині Виконавця; відсторонення Замовника від участі в Заході в зв’язку з порушенням Договору; відмови Замовника від цього Договору та/або послуг через суб’єктивні причини тощо, кошти, оплачені Замовником за послуги, не повертаються.

Х. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо їх виконання перешкоджає надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо), як це визначено в законодавстві України. При цьому, термін виконання зобов’язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

10.2. Якщо обставини, зазначені в п. 10.1 цього Договору, будуть тривати більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.

ХІ. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Оферта діє безстроково. Даний Договір починає діяти з моменту акцепту Замовником цієї Оферти, на умовах передбачених п. 2.3. цього Договору та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань (у т.ч. відшкодування усіх збитків та сплати штрафних санкцій) за цим Договором чи до його розірвання.

11.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути зроблені Виконавцем в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника. У разі втрати чинності певним пунктом оферти, всі інші пункти залишаються в силі, і оферта діє без урахування такого пункту. До правовідносин які виникли до внесення змін та доповнень, застосовується редакція Договору, яка діяла на момент виникнення таких правовідносин. Замовник не має права вносити зміни та доповнення до цього Договору.

11.3. Договір поширює свою дію на Замовників, які здійснюють користування Послугами (Продуктами) Виконавця як до дати опублікування цього Договору, так і після дати його опублікування на Сайті.

ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі.

12.2. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають тлумаченню відповідно до чинного законодавства України.

12.3. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов’язуються   вирішувати  їх  шляхом  взаємних  переговорів та консультацій.

12.4. Сторони дійшли згоди і домовилися, що всі спори, що виникають з відносин, регульованих цим Договором, повинні вирішуватися в суді за місцем знаходження Виконавця з обов’язковим дотриманням досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.

12.5. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору є недійсними (нікчемними) або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність інших умов цього Договору.

ХІІІ. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ДУО „ПОЛІТЕХМЕД”

ЄДРПОУ 14282255
01010, Київ,10 , вул. І.Мазепи, 10
Фактична адреса: 040107,
вул. Нагірна,25-27
тел.(044) 483-68-15, факс 483-68-07

IBAN (UA363007110000026003052713239) ПАТ ПРИВАТБАНК

ІПН 142822526102

Сайт https://politekhmed.ua/
тел. +38(044)483-68-07;
email: office@politekhmed.ua